fbpx

Ainutlaatuinen Saaristomeri -operaation rekisteri- ja tietosuojaseloste

Meille on tärkeää, että hankkeemme tukijat voivat luottaa meihin. Suhtaudumme henkilötietojen käsittelyyn vakavasti. Olemme sitoutuneet käsittelemään tietojasi huolellisesti ja pitämään ne turvassa.

Tämä on Operaatio Ainutlaatuisen Saaristomeren henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä
Nimi: Veijonen Consulting Oy (jäljempänä ”Operaatio Ainutlaatuinen Saaristomeri”)
Yhteystiedot: Väinöläntie 6, 21110 Naantali
puh: 0500 824605
Rekisterinpitäjän edustaja: Kari Veijonen
sähköposti: kari.veijonen@veijonenconsulting.fi

Rekisterin nimi
Operaatio Ainutlaatuinen Saaristomeri Osallistujarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus
Käsittelemme tietoja pystyäksemme hoitamaan Operaatio Ainutlaatuista Saaristomerta. Rekisteriä käytetään operaatiosta informoimiseen, tuotteiden ja palveluiden markkinointiin sekä tutkimusten, kampanjoiden ja kilpailuiden järjestämiseen sekä kampanjalähtöiseen vetoomusten allekirjoittamiseen ja tekemämme työn etenemisestä ja tuloksista kertomiseen.

Rekisterin tietoja käytetään suoramarkkinointiin, mikäli Osallistuja on antanut siihen suostumuksensa.

Mahdollinen alaikäisten lasten henkilötietojen käsittely perustuu siihen, että vanhempainvastuunkantaja on antanut tähän nimenomaisen suostumuksensa tai valtuutuksensa.

Rekisterin tietosisältö
Rekisterin sisältämä tietosisältö voi käyttäjäkohtaisesti vaihdella. Rekisteriin voidaan merkitä seuraavia käyttäjätietoja: Etu- ja sukunimi, arvo tai ammatti, ikä, sukupuoli, äidinkieli, yhteystiedot, yritys tai yhteisö ja palvelun käyttäjän mahdollisesti antama kielto koskien tietojen luovuttamista tai käyttämistä suoramarkkinointitarkoituksiin. Lisäksi rekisteriin voidaan merkitä seuraavia tietoja: kansalaisuus, syntymäaika, asuinmaa, sekä muut palvelun käyttäjän itsestään antamat profilointitiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet
Käyttäjätietoja voidaan kerätä erilaisilla kilpailuilla ja markkinointikampanjoilla tai Operaatio Ainutlaatuisen Saaristomeren järjestämien tapahtumien yhteydessä. Sähköiseen suoramarkkinointiin (sähköposti ja/tai mobiili) pyydetään Osallistujalta erikseen suostumus henkilötietolain mukaisesti.

Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä Väestörekisteristä, Suomen Posti Oyj:n rekistereistä tai vastaavista rekistereistä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja siirrot sekä henkilötietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Rekisterin sisältämiä tietoja voidaan luovuttaa rekisterinpitäjän kanssa samaan konserniin tai sen kanssa muutoin samaan taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvalle tahoille sillä tavoin ja siinä laajuudessa, kuin se lain mukaan on sallittua.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös Operaatio Ainutlaatuisen Saaristomeren yhteistyökumppaneille liittyen toimenpiteiden ja palveluiden toteuttamiseen ja tarjoamiseen Osallistujille.

Tietojen käsittelemisessä käytettävät palvelimet ja muut tekniset apuvälineet voivat olla rekisterinpitäjän käyttämän ulkopuolisen palveluntarjoajan omistuksessa ja hallinnassa.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Sähköinen aineisto: osallistujatietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja osallistujatietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen määritellyt rekisterinpitäjän omat työntekijät ja rekisterinpitäjän toimeksiannosta ja lukuun toimivien yrityksien työntekijät. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Vaitiolovelvollisuus sitoo osallistujarekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Osallistujarekisteri ja sitä käsittelevät tietojärjestelmän laitteistot sijaitsevat suljetuissa konesaleissa. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan säännönmukaisesti kopioimalla. Järjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten osallistuja omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä. Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja sinne on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä.

Tarkastusoikeus
Osallistujalla on henkilötietolain 26 §:n mukaan oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Rekisterinpitäjän on samalla ilmoitettava rekisteröidylle rekisterin säännönmukaiset tietolähteet sekä, mihin rekisterin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan.

Tarkastuspyynnön esittäminen:

  • Kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö lähetetään rekisterinpitäjän edustajalle kohdassa 1 esitettyyn osoitteeseen tai lähetetään sähköpostilla rekisterinpitäjän edustajalle.
  • Rekisteristä on mahdollisuus poistua ilman seuraamuksia.