fbpx

Järviruoko Saaristomerellä

Turun AMK:lla on käynnissä kaksivuotinen hanke, ‘Ruovikoiden esiintyminen ja biomassat Saaristomerellä’. Sen tavoitteena on Saaristomeren ruovikoiden monipuolinen hyödyntäminen ja korjuutyö.

Hanke edistää

  • Veden laadun parantamista
  • Vesistöjen monipuolista ja kestävää käyttöä
  • Vesiluonnon monimuotoisuutta ja sen hyvinvointia Saaristomerellä
  • Hankkeen tavoitteena on myös ruokoliiketoiminnan edistäminen
  • Tavoitteena on myös saada biomassaa pois vesistöstä hyötykäyttöön

Käytettävissä olevia biomassoja sekä maa- ja vesialueiden omistusoikeuksia selvitetään nyt – näin parannetaan yrittäjien mahdollisuuksia käynnistää ruovikoiden kaupallista hyödyntämistä. Hankkeen rahoittajana toimii Varsinais-Suomen liitto.

Ruovikoiden monipuolinen hyödyntäminen ja korjuutyö edellyttää suunnitelmallisuutta, jolla turvataan luonto- ja virkistyskäyttöarvo. Tämä vaatii järviruo’on esiintymien tarkkaa kartoitusta. Korjuukalustoonkin on vihdoin tulossa uutta teknologiaa. Elinehto kannattavalle liiketoiminnalle on kuitenkin luvansaanti riittävän suurten yhtenäisten leikkuualueiden hyödyntämiseen. Lupien saaminen pirstoutuneiden vesialueiden omistajilta on yksittäisille yrittäjille liian kallis ja työläs prosessi – tämä hanke täyttää tämän tehtävän. Järviruo’on laajamittaiseen poistamiseen suunniteltuja pilottialueita hankkeessa on arviolta 500–2 000 hehtaaria.

Yhteistyössä

IMG_5163_suoristettu_horisontti.
IMG_6064_suoristettu_horisontti
Ruovikkoa_3_suoristettu_horisontti.